Odblokowanie bankowości elektronicznej

Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do bankowości internetowej

W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do bankowości internetowej przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik winien niezwłocznie złożyć dyspozycję zablokowania dostępu do bankowości internetowej pisemnie lub telefonicznie w placówce Banku, a po godzinach pracy Banku pod numerem: +48 (42) 644 64 44.

Użytkownik pod wskazanym powyżej numerem telefonu może również odblokować dostęp do bankowości internetowej (jeśli nastąpiła automatyczna blokada na skutek podania błędnego hasła/klucza). Za telefoniczne odblokowanie dostępu Bank pobiera opłatę w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą prowizji i opłat.

Jeżeli dyspozycja zablokowania/odblokowania składana jest telefonicznie, warunkiem przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja Użytkownika. Dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. Osoba przyjmująca zgłoszenie może oddzwonić do Użytkownika pod znany Bankowi numer telefonu w celu potwierdzenia dyspozycji.

Każdy Użytkownik składa dyspozycję zablokowania/odblokowania w odniesieniu do własnego dostępu.

W przypadku zablokowania środków dostępu do systemu bankowości elektronicznej z powodu utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną, Posiadacz rachunku składa pisemnie w placówce Banku, dyspozycję wydania Użytkownikowi nowych środków dostępu.

Opłaty związane z zablokowaniem/odblokowaniem dostępu do bankowości internetowej:

- zablokowanie dostępu (pisemnie w placówce Banku lub telefonicznie) -  bez opłat,

- odblokowanie dostępu w placówce Banku – bez opłat,

- odblokowanie dostępu telefonicznie – 20 złotych za każde odblokowanie dotyczy klient ów indywidualnych/ 30 zł za każde odblokowanie dotyczy klient instytucjonalny.