Ubezpieczenia

ubezpieczenia

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie oferuje Klientom banku ubezpieczenia zawierane w ramach umów agencyjnych pomiędzy Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie a Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Po wybraniu przez Klienta przycisku "KUP ONLINE" następuje przekierowanie Klienta na stronę Generali TU S.A. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje bezpośrednio między Klientem a Zakładem Ubezpieczeń Generali TU S.A., który pełni rolę dystrybutora ubezpieczeń.

Dla Klientów bank oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

powiązane z kredytem:

Życie Komfort Plus Generali jest ubezpieczeniem indywidualnym. Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej) w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 w pozostałych przypadkach, oraz do spółek prawa handlowego zawierających umowy zadłużeniowe a także do Rolników.

Zastosowanie produktu:

zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów zadłużeniowych – np. kredytu, pożyczki, limitów zadłużeniowych w rachunku, umów leasingu; zabezpieczenie Ubezpieczonego i osób Uposażonych na wypadek śmierci lub innych zdarzeń w życiu Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia:

pakiety obowiązkowe (śmierć Ubezpieczonego; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie NNW; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby) oraz pakiety dobrowolne.

ochrona mienia:

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych posiadających lub wynajmujących dom, mieszkanie.

Zastosowanie produktu:

zabezpieczenie kredytu, ochrona mienia, interesu majątkowego bądź prawnego.

Zakres ubezpieczenia (m. in.):

ubezpieczenie mienia od: ognia i innych zdarzeń losowych; kradzieży
z włamaniem lub rabunku; stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych;
OC w życiu prywatnym; Assistance w domu; ochrona prawna.

Generali Agro Expert

Produkt kierowany jest m. in. do:

gospodarstw rolnych użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny; gospodarstw rolnych użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny oraz w ramach usług międzysąsiedzkich; najemców maszyn rolniczych w ramach tzw. wynajmu długoterminowego; firm wykonujących usługi w rolnictwie lub leśnictwie; leasingodawców lub pożyczkodawców finansujących zakup maszyn rolniczych.

Zastosowanie produktu do:

umów ubezpieczeń zawieranych w następującym zakresie: agro casco; następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (zwane dalej NWK); odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane dalej OCK); odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich; porady prawnej (zwane dalej PP); ognia i innych zdarzeń losowych.

Generali Gospodarstwo Rolne

Produkt kierowany jest:

- zakresie ubezpieczeń obowiązkowych: m. in. do osób spełniających definicję rolnika będącego
w posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013.392 z późn. zm.);

- w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych: do rolnika lub osoby fizycznej posiadającej mienie służące do prowadzenia działalności rolniczej (np. budynki), jednak niespełniającej warunków definicji rolnika;

- w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków: do osób, które nie ukończyły 80. roku życia (§ 51 pkt 5OWU). Przy czym ochroną ubezpieczeniową może być objęty zarówno Ubezpieczony, który jest Klientem Banku jak i Ubezpieczony, który nie jest Klientem Banku.

Generali Produkcja Zwierzęca

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na rzecz:

- przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, która prowadzi ewidencję mienia;

- osoby nieprowadzącej ewidencji, o której mowa powyżej, pod warunkiem sporządzenia, przy zawarciu Umowy, wykazu ubezpieczanych zwierząt;

- osoby trzeciej (Ubezpieczonego), na cudzy rachunek – pod warunkiem, że Ubezpieczonym jest producent rolny;

Przedmiotem ubezpieczenia są:

określone w Umowie ubezpieczenia gatunki zwierząt gospodarskich: bydło, świnie, owce, kozy, konie, drób. Do ubezpieczenia muszą zostać zgłoszone wszystkie posiadane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zwierzęta tego samego gatunku znajdujące się w miejscu określonym w Umowie ubezpieczenia. Zwierzęta są objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w budynkach inwentarskich, na placach, wybiegach
i pastwiskach znajdujących się miejscu wskazanym w Umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Upraw Rolnych

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, każdy rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, przy czym ubezpieczeniem należy objąć nie mniej niż 50% powierzchni upraw rolnych. Można zatem ubezpieczyć: zboża, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, rzepak oraz wiele innych gatunków roślin.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

plon główny ubezpieczonej uprawy, rozumiany jako określona część rośliny, zgodnie z zasadami wskazanymi w OWU.

Zakres ubezpieczenia:

ochroną mogą być objęte szkody powstałe wskutek działania następujących ryzyk (zgodnie z wyborem Ubezpieczającego): huraganu; powodzi; deszczu nawalnego; gradu; pioruna; lawiny; obsunięcia się ziemi; suszy; ujemnych skutków przezimowania; przymrozków wiosennych. Opcjonalnie (klauzula dodatkowa): szkody powstałe wskutek działania ognia.

Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców posiadających instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Zastosowanie produktu:

zabezpieczenie kredytu; ochrona mienia (instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła) lub interesu majątkowego.

Ubezpieczenie Generali Auto

Ubezpieczenia komunikacyjne to najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia w Polsce. Niewątpliwie kluczowym czynnikiem powodującym taką sytuację jest konieczność zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie Generali Auto przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników ale również dla osób zawierających ubezpieczenie pakietowe OC+AC oraz oczekujących ochrony w ramach assistance na najwyższym poziomie.

W obowiązkowym ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Kierowców (OCK) zakresem ubezpieczenia zgodnie z ustawą objęte są następujące zdarzenia: odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego oraz każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu; za szkodę powstałą w związku
z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku
z wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego, jego bezpośrednim rozładowywaniem lub załadowywaniem, zatrzymaniem lub postojem pojazdu. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Ubezpieczenie AC (autocasco) to ubezpieczenie od uszkodzenia, bądź kradzieży samochodu klienta –jest to ubezpieczenie dobrowolne obejmujące takie zdarzenia, jak: uszkodzenie pojazdu w wyniku zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami; uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie; zniszczenie pojazdu w wyniku pożaru, wybuchu, zatopienia lub działania innych sił przyrody; kradzież pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie Assistance:

ubezpieczenie dzięki któremu zostanie zorganizowana i opłacona pomoc
w sytuacji wypadku, awarii lub innego zdarzenia (np. wyczerpania paliwa, przebicia opony, zatrzaśnięcia kluczyków) dla pojazdu, który w ramach polisy Generali Auto ma wykupione Assistance.

Generali Agro Firma

Produkt kierowany jest do:

osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami prawa mogą być podmiotem praw
i obowiązków (np. spółka jawna). Przy czym ochroną ubezpieczeniową może być objęty zarówno Ubezpieczony, który jest Klientem Banku. jak i Ubezpieczony, który nie jest Klientem Banku.

Zastosowanie produktu:

ochrona interesu majątkowego; ochrona mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; zabezpieczenie kredytu.

Ochrona Prawna

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Przy czym ochroną ubezpieczeniową może być objęty zarówno Ubezpieczony, który jest Klientem Banku jak i Ubezpieczony, który nie jest Klientem Banku.

Zastosowanie produktu:

ochrona interesu majątkowego Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia
w jego życiu / działalności sporów prawnych.

ochrona życia i zdrowia:

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych w wieku 15-80 lat; jego głównym celem jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego.

Generali Turysta

Produkt kierowany jest do:

osób udających się w podróż zagraniczną: obywateli polskich mających miejsce zamieszkania na terenie RP.

Zastosowanie produktu:

zapewnienie pokrycia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą oraz pomocy w podróży; zabezpieczenie Ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków; ochrona bagażu podróżnego; zabezpieczenie interesu majątkowego w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej (ubezpieczenie OC).