Ubezpieczenia

ubezpieczenia

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie oferuje Klientom banku ubezpieczenia zawierane w ramach umów agencyjnych pomiędzy Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie a Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dla Klientów bank oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

powiązane z kredytem:

Życie Komfort Generali jest ubezpieczeniem indywidualnym. Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej) w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 w pozostałych przypadkach, oraz do spółek prawa handlowego zawierających umowy zadłużeniowe a także do Rolników.

Zastosowanie produktu:

zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów zadłużeniowych – np. kredytu, pożyczki, limitów zadłużeniowych w rachunku, umów leasingu; zabezpieczenie Ubezpieczonego i osób Uposażonych na wypadek śmierci lub innych zdarzeń w życiu Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia:

pakiety obowiązkowe (śmierć Ubezpieczonego; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie NNW; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby) oraz pakiety dobrowolne.

ochrona mienia:

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych posiadających lub wynajmujących dom, mieszkanie.

Zastosowanie produktu:

zabezpieczenie kredytu, ochrona mienia, interesu majątkowego bądź prawnego.

Zakres ubezpieczenia

(m. in.): ubezpieczenie mienia od: ognia i innych zdarzeń losowych; kradzieży z włamaniem lub rabunku; stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych;  OC w życiu prywatnym; Assistance w domu; ochrona prawna.

Concordia Auto jest ubezpieczeniem indywidualnym, w którym Ubezpieczającym/Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych będących właścicielami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczonych do ruchu na drogach stosownie do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, przy czym w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ochroną ubezpieczeniową objęci są także kierujący oraz posiadacze takich pojazdów, zaś w odniesieniu do ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów - kierujący i pasażerowie.

Zastosowanie produktu:

ochrona odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami na mieniu lub osobie; ochrona w związku ze zniszczeniem lub utratą pojazdu mechanicznego; organizacja i pomoc na drodze w razie wypadku lub awarii; życie i zdrowie kierującego i pasażerów; ochrona prawna.

Produkt kierowany jest m. in. do:

Gospodarstw rolnych użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny; gospodarstw rolnych użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny oraz w ramach usług międzysąsiedzkich; najemców maszyn rolniczych w ramach tzw. wynajmu długoterminowego; firm wykonujących usługi w rolnictwie lub leśnictwie; leasingodawców lub pożyczkodawców finansujących zakup maszyn rolniczych.

Zastosowanie produktu:

 do umów ubezpieczeń zawieranych w następującym zakresie: agro casco; następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (zwane dalej NWK); odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane dalej OCK); odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich; porady prawnej (zwane dalej PP); ognia i innych zdarzeń losowych.

Produkt kierowany jest do:

osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, będących małym lub średnim przedsiębiorcą.

Zastosowanie produktu:

obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych.

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Zastosowanie produktu:

ochrona interesu majątkowego Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia w jego życiu / działalności sporów prawnych.

Produkt kierowany jest do:

osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami prawa mogą być podmiotem praw
i obowiązków (np. spółka jawna).

Zastosowanie produktu:

ochrona interesu majątkowego; ochrona mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; zabezpieczenia kredytu.

ochrona życia i zdrowia:

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych w wieku 15-80 lat; jego głównym celem jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego.

Produkt kierowany jest do:

osób udających się w podróż zagraniczną: obywateli polskich mających miejsce zamieszkania na terenie RP.

Zastosowanie produktu:

zapewnienie pokrycia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą oraz pomocy w podróży; zabezpieczenie Ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków; ochrona bagażu podróżnego; zabezpieczenie interesu majątkowego w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej (ubezpieczenie OC).

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych, którzy w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia nie ukończyli 80 roku życia.

Zastosowanie produktu:

Zabezpieczenie życia i zdrowia Ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia: w zależności od wybranej kategorii Ubezpieczonego (Dziecko, Dorosły, Senior).