Ubezpieczenia

ubezpieczenia

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie oferuje Klientom banku ubezpieczenia zawierane w ramach umów agencyjnych pomiędzy Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie a Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dla Klientów bank oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

powiązane z kredytem:

Życie Komfort Generali jest ubezpieczeniem indywidualnym. Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej) w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 w pozostałych przypadkach, oraz do spółek prawa handlowego zawierających umowy zadłużeniowe a także do Rolników.

Zastosowanie produktu:

zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów zadłużeniowych – np. kredytu, pożyczki, limitów zadłużeniowych w rachunku, umów leasingu; zabezpieczenie Ubezpieczonego i osób Uposażonych na wypadek śmierci lub innych zdarzeń w życiu Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia:

pakiety obowiązkowe (śmierć Ubezpieczonego; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie NNW; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby) oraz pakiety dobrowolne.

ochrona mienia:

ochrona życia i zdrowia:

Produkt kierowany jest do:

Klientów indywidualnych w wieku 15-80 lat; jego głównym celem jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego.