O usłudze

Bank świadczy usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem następujących elektronicznych kanałów dostępu:

 • kanału www (serwis internetowy) – udostępniając posiadaczowi rachunku możliwość dostępu do rachunku poprzez sieć internet przy wykorzystaniu komputera lub urządzenia mobilnego (tablet, smartfon),
 • kanału telefonii komórkowej (serwis SMS) – umożliwiając posiadaczowi rachunku dostęp do rachunku i uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku oraz składanie określonych dyspozycji przy użyciu telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.

Zakres operacji udostępnianych użytkownikowi systemu przez bank w ramach usługi może obejmować dokonywanie takich operacji jak:

 • uzyskiwanie ogólnie dostępnych informacji o usługach bankowych,
 • uzyskiwanie informacji o rachunkach bankowych posiadanych w banku oraz operacjach dostępnych dla tych rachunków,
 • składanie, zmianę dyspozycji płatniczych z rachunków na inne rachunki bankowe w banku lub w innych bankach,
 • odwoływanie niewykonanych jeszcze przez bank dyspozycji płatniczych z odroczonym terminem realizacji,
 • tworzenie, zmianę listy zdefiniowanych odbiorców,
 • pobieranie wydruku potwierdzenia wykonania operacji,
 • dokonywanie zmiany danych zawartych w odpowiednim środku identyfikacji elektronicznej w odniesieniu do środków, w przypadku których taka zmiana jest możliwa,
 • składanie, zmianę lub odwoływanie dyspozycji zablokowania dostępu do systemu,
 • pobierania plików udostępnionych przez bank.