Zmiana oprocentowania rachunków

Informujemy, że od dnia 01.07.2020 r. obowiązywać będzie nowe oprocentowanie dla:

  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych – 0,00 %
  • rachunków oszczędnościowych – książeczki a’vista – 0,00 %

Jeżeli przed datą obowiązywania nowych stawek oprocentowania nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw wobec tych zmian, nowe stawki oprocentowania obowiązują od 01.07.2020 r.

Przed dniem wejścia w życie nowych stawek oprocentowania mogą Państwo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowych stawek oprocentowania, bez ponoszenia opłat.

Realizując obowiązki określone w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, dostępny jest Arkusz informacyjny dla deponentów, informujący o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta.