Ubezpieczenia

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie oferuje Klientom banku ubezpieczenia zawierane w ramach umów agencyjnych pomiędzy Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie a CONCORDIA POLSKA TUW i WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A.

Dla Klientów bank oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

Concordia

Życie Komfort: Produkt kierowany jest do: Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej) w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 w pozostałych przypadkach oraz do spółek prawa handlowego zawierających umowy zadłużeniowe.

Zastosowanie produktu: Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów zadłużeniowych – np. kredytu, pożyczki, limitów zadłużeniowych w rachunku, umów leasingu. Zabezpieczenie Ubezpieczonego i osób Uposażonych na wypadek śmierci lub innych zdarzeń w życiu Ubezpieczonego.


Concordia

Concordia Dom: Produkt kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domu, mieszkania, nieruchomości w budowie, garażu wolnostojącego lub budynku gospodarczego bądź budowli względnie osób fizycznych, którym przysługują do tego mienia ograniczone prawa rzeczowe.

Zastosowanie produktu: zabezpieczenie kredytu, ochrona prywatnego mienia Ubezpieczonego.

Concordia

Concordia Auto: Produkt kierowany jest do Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych będących właścicielami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczonych do ruchu na drogach stosownie do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, przy czym w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ochroną ubezpieczeniową objęci są także kierujący oraz posiadacze takich pojazdów, zaś w odniesieniu do ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów - kierujący i pasażerowie.

Zastosowanie produktu: ochrona odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami na mieniu lub osobie; ochrona w związku ze zniszczeniem lub utratą pojazdu mechanicznego; organizacja i pomoc na drodze w razie wypadku lub awarii; życie i zdrowie kierującego i pasażerów; ochrona prawna.

Concordia

Agro Expert: Produkt kierowany jest do: rolników indywidualnych; agro-firm; klientów dealerów maszyn; klientów banków; klientów funduszy leasingowych.

Zastosowanie produktu: do umów ubezpieczeń zawieranych w następującym zakresie Agro Ekspert: agro casco; następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (zwane dalej NWK); odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane dalej OCK); odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich; ochrony prawnej (zwane dalej OP); ognia i innych zdarzeń losowych.

Concordia

Ubezpieczenie upraw rolnych: Produkt kierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, będącą małym lub średnim przedsiębiorcą.

Zastosowanie produktu: obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych.

Concordia

Ochrona Prawna: Produkt kierowany jest do Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Zastosowanie produktu: Ochrona interesu majątkowego Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia w jego życiu / działalności sporów prawnych.

Concordia

Concordia firma: Produkt kierowany do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami prawa mogą być podmiotem praw i obowiązków.

Zastosowanie produktu: ochrona interesu majątkowego, ochrona mienia, ubezpieczenie OC, zabezpieczenie kredytu.Concordia

Życie Casco: Produkt kierowany jest do Klientów indywidualnych w wieku 16 -70 lat.

Zastosowanie produktu: ochrona życia dla osób chcących zabezpieczyć dochód rodziny na wypadek sytuacji losowej (np. śmierci głównego żywiciela); zabezpieczenie dla osób posiadających zobowiązania (kredyty).

Concordia

Życie Plus: Produkt kierowany jest do Klientów indywidualnych w wieku 16 – 60 lat.

Zastosowanie produktu: Zastosowanie produktu: Zabezpieczenie życia i zdrowia Ubezpieczonego.

Concordia

Concordia Turysta: Produkt kierowany jest do osób udających się w podróż zagraniczną: obywateli polskich mających miejsce zamieszkania na terenie RP; cudzoziemców przebywających na terenie RP podróżujących poza kraj stałego zamieszkania. Umowa może być zawierana zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.

Zastosowanie produktu: zapewnienie pokrycia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą oraz pomocy w podróży; zabezpieczenie Ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków; ochrona bagażu podróżnego; zabezpieczenie interesu majątkowego w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej (ubezpieczenie OC).

Concordia

NNW: Produkt kierowany jest do Klientów indywidualnych, którzy w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia nie ukończyli 70 roku życia.

Zastosowanie produktu: Zabezpieczenie życia i Klientów indywidualnych, którzy w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia zdrowia Ubezpieczonego.


Concordia

Szanowni Państwo,

Concordia uruchomiła platformę, dzięki której istnieje możliwość sprzedaży ubezpieczeń on line – w formie direct.

Klient wchodząc na platformę, przechodzi przez poszczególne etapy wypełniając wszystkie pola: swoje dane osobowe, miejsce wyjazdu, wybiera zakres, akceptuje i dokonuje płatności za ubezpieczenie. Następnie na podany adres mailowy dostaje maila z polisą i warunkami ubezpieczenia.

Dostęp do platformy jest pod adresem:

direct.concordiaubezpieczenia.pl/psd/api/init?lead=063194A

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ubezpieczeń on line - w formie direct.

Bezpieczna Karta i Ubezpieczenie Podróżne: Produkt kierowany jest do Posiadaczy i użytkowników kart płatniczych, w zakresie NNW i Travel Assistance posiadaczy i użytkowników kart płatniczych wyjeżdżających poza teren RP.

Zastosowanie produktu: Bezpieczna Karta: pokrycie Ubezpieczonemu strat wynikłych z używania kart płatniczych. NNW: zabezpieczenie Ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków za granicą. Travel Assistance: zapewnienie pokrycia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą.