Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie posiada zróżnicowaną ofertę kredytową dla osób prowadzących działalność rolniczą.

Oferujemy następujące kredyty preferencyjne (z dopłatą ARiMR):

Na inwestycje w rolnictwie i rybactwie (RR)

Okres kredytowania

do 15 lat

Przeznaczenie

zakup,budowa,przebudowa, remont budynków służących do produkcji rolnej, zakup lub instalacja maszyn, urzadzeń, wyposażenia, zakup użytków rolnych w części nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty nakładów do poniesienia, zakładanie lub wyposażanie sadów, wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, budowa ujęć wody, zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej oraz inwestycje w rybactwie

Na zakup użytków rolnych [z pomocą de mninimis] (Z)

Okres kredytowania

do 15 lat

Przeznaczenie

zakup użytków rolnych o przeznanczeniu na cele rolnicze

Na inwestycje w przetwórstwie (PR)

Okres kredytowania

do 15 lat

Przeznaczenie

budowa, remont, modernizacja budynków lub budowli , zakup, instalacja maszyn i urządzeń do magzynowania, przygotowania do przetwarzania i przetwarzania produktów rolnych, zakup komputerów,środków transportu w tym specjalistycznych, zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością

Linia inwestycyjna na wznowienie produkcji (K01)

Okres kredytowania

do 4 lat

Przeznaczenie

wznowienie produkcji produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Linia obrotowa na wznowienie produkcji produkcji (K02)

Okres kredytowania

do 4 lat

Przeznaczenie

wznowienie produkcji produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Zakup użytków rolnych przez młodych rolników (MRcsk)

Okres kredytowania

brak max okresu kredytowania, minimalny - 5 lat

Przeznaczenie

zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha.