Pożyczka hipoteczna

Szczegóły oferty:

Nazwa produktu

Pożyczka hipoteczna

Klient

osoby fizyczne – konsumenci

Przeznaczenie

Dowolne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Warunki otrzymania

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • pozytywna ocena wiarygodności,
 • udokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie pożyczki,
 • posiadanie udokumentowanego źródła dochodów,
 • posiadanie zdolności kredytowej w rozumieniu odrębnych przepisów

Kwota kredytu

 • Minimalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi 20.000,00 PLN
 • Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi 200.000,00 PLN
 • maksymalna kwota kredytu – nieprzekraczająca 50% aktualnej wyceny nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie

Maksymalny okres kredytowania

20 lat

Termin spłaty

dowolny dzień roboczy miesiąca

Formy zabezpieczenia

Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej stanowi:

 • hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub na prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że hipoteka ustanowiona jest na nieruchomości mieszkalnej,
 • hipoteka na nieruchomości rolnej
 • cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Oprocentowanie

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku.
Aktualne oprocentowanie według tabeli oprocentowania

Częstotliwość obliczania odsetek

odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty.

Forma i sposób wypłaty kredytu

pożyczka wypłacana jest po spełnieniu warunków umowy kredytu – jednorazowo w formie bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę).

Forma i sposób spłaty pożyczki i odsetek

 • Pożyczka hipoteczna podlega spłacie wraz z należnymi odsetkami w terminach ustalonych w umowie (raty miesięczne lub inne).
 • gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej,
 • forma spłaty: raty równe lub malejące.

Prowizje i opłaty

 • zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji
 • opłaty pobierane są jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie, zabezpieczonej hipoteką wynosi 7,15 %, przy następujących założeniach: okres kredytowania 144 miesięcy, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 70.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 102.612,65 zł, oprocentowanie zmienne 6,53 %, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% wg stanu na dzień 28.07.2017 r. oraz marża 4,80 p.p. (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu dokonania wpisu hipoteki), całkowity koszt kredytu 32.612,65 zł (w tym: prowizja 1.400,00 zł, odsetki 31.193,65 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), 144 miesięczne raty równe w wysokości 702,74 zł. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych- koszt nie został wliczony do RRSO. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.