Kredyt mieszkaniowy

Szczegóły oferty:

Nazwa produktu

Kredyt mieszkaniowy

Klient

 • osoby prywatne – konsumenci,
 • status dewizowy – rezydent.

Przeznaczenie

 • budowę, rozbudowę, przebudowę oraz dokończenie budowy domu,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • remont domu lub lokalu,
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych

Warunki otrzymania

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • pozytywna ocena wiarygodności,
 • zaproponowanie prawnego zabezpieczenia.

Kwota kredytu

 • Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20.000,00 PLN
 • Maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 500.000,00 PLN

Maksymalny okres kredytowania

30 lat

Termin spłaty

dowolny dzień roboczy miesiąca

Formy zabezpieczenia

 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z wypełnioną deklaracją,
 • inne zabezpieczenia zaakceptowane przez Bank

Udział własny klienta

20% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku.
Aktualne oprocentowanie według tabeli oprocentowania

Częstotliwość obliczania odsetek

odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty.

Forma i sposób wypłaty kredytu

kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy kredytu – jednorazowo lub w transzach w formie bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę).

Forma i sposób spłaty kapitału

 • w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej,
 • forma spłaty: raty równe lub malejące.

Forma i sposób spłaty odsetek

 • miesięcznie – w dniu wymagalności,
 • spłata następuje gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej.

Prowizje i opłaty

 • zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji
 • opłaty pobierane są jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,06 %, przy następujących założeniach: okres kredytowania 240 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 187.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 270.410,51 zł, oprocentowanie zmienne 3,81 %, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,72% obowiązujący na dzień 04.04.2019 r. oraz marża 2,09 p.p. (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu dokonania wpisu hipoteki), całkowity koszt kredytu 83.410,51 zł (w tym: prowizja 2.805,00 zł, odsetki 80.586,51 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1.114,94 zł. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych - koszt nie został wliczony do RRSO. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.04.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.