Mieszkanie dla młodych

Mieszkanie dla młodych

Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu Mieszkanie dla młodych reguluje ustawa z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych może być udzielony nabywcy z przeznaczeniem na:

 • zakup mieszkania;
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.

Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych może być udzielony na zakup mieszkania, jeżeli:

 • mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,
 • cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:
  • współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę,
  • współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach;
 • mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Ograniczeń dotyczących wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent Programu Mieszkanie dla młodych wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci. Oprocentowanie zgodne z obowiązującą Tabelą oprocentowania.

Opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat. Kredyt jest udzielany w walucie polskiej. Okres kredytowania do 30 lat.