Kredyt konsolidacyjny

Szczegóły oferty:

Nazwa produktu

Kredyt konsolidacyjny

Klient

osoby fizyczne – konsumenci

Przeznaczenie

Produkt kredytowy przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego, spłatę pożyczki hipotecznej, spłatę kredytów, spłatę debetów i zadłużeń na kartach kredytowych, płatniczych.

Warunki otrzymania

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • posiadanie udokumentowanego źródła dochodów,
 • pozytywna ocena wiarygodności,
 • zaproponowanie prawnego zabezpieczenia.

Kwota kredytu

 • Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 PLN
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 500.000,00 PLN
 • maksymalna kwota kredytu – nieprzekraczająca 50% aktualnej wyceny nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie

Maksymalny okres kredytowania

30 lat

Termin spłaty

dowolny dzień roboczy miesiąca

Formy zabezpieczenia

 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości,
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z wypełnioną deklaracją,
 • inne zabezpieczenia zaakceptowane przez Bank.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M (średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek) powiększone o marżę Banku
Aktualne oprocentowanie według tabeli oprocentowania

Częstotliwość obliczania odsetek

odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty.

Forma i sposób wypłaty kredytu

kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy – jednorazowo, w transzach, w formie bezgotówkowej bezpośrednio na rachunki, związane z posiadanymi zobowiązaniami Kredytobiorcy na podstawie pisemnych zaświadczeń z Banków o aktualnym zadłużeniu, na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę

Forma i sposób spłaty kapitału

 • w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych, gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej,
 • forma spłaty: raty równe lub malejące.

Forma i sposób spłaty odsetek

 • miesięcznie – w dniu wymagalności,
 • spłata następuje gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej.

Prowizje i opłaty

 • zgodnie obowiązującą tabelą opłat i prowizji
 • opłaty pobierane są jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.