Debet w ROR

Dopuszczalne saldo debetowe to ujemne saldo na rachunku wykazane na koniec dnia operacyjnego nieprzewyższające kwoty ustalonej w umowie.

Bank może udzielić dopuszczalnego salda debetowego posiadaczowi ROR, który nie zawarł umowy o kredyt odnawialny.

Warunkiem otrzymania jest posiadanie rachunku minimum trzy miesiące i zasilanie konta kwotą comiesięcznych dochodów.

Saldo debetowe udzielane jest w maksymalnej wysokości do 500 zł i nie może przekroczyć 50% kwoty przekazywanej miesięcznie na rachunek z tytułu dochodów.

Dopuszczalne saldo debetowe udzielane jest w formie linii odnawialnej na okres 5 lat, z możliwością wielokrotnego zadłużania się w ramach przyznanego limitu, pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w ciągu 30 dni od jego powstania.

Odsetki od wykorzystanego salda debetowego są obliczane według zmiennej stopy procentowej według aktualnej tabeli oprocentowania i naliczane są za okres od dnia powstania dopuszczalnego salda debetowego do dnia poprzedzającego wpłatę likwidującą to saldo włącznie.