Gwarancje depozytów

bfg

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawą Prawo bankowe Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie jest podmiotem objętym systemem gwarantowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną działającą na mocy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 i 1997), która obowiązuje od 9 października 2016 r.

Ustawa wprowadziła do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Podstawowymi zadaniami Funduszu są:

 • dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów,
 • kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania,
 • gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
 • przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji,
 • przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji,
 • umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem.


Wysokość gwarancji BFG:

jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro - gwarantowana jest w całości, w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo - rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowenej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.