LBS w Strzałkowie poszukuje pracownika do Oddziału w Kole

2019-12-04

LBS w Strzałkowie poszukuje pracownika biurowego do Oddziału w Kole.


Klauzula informacyjna:

Działając na postawie wymogów zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w związku z art. 221 Kodeksu pracy, realizując obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kolejowa 2A, 62-420 Strzałkowo, nr KRS 0000124657, NIP 667-000-37-36;

Dane kontaktowe Banku: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, ul. Kolejowa 2A, 62-420 Strzałkowo, adres e-mail: rekrutacja@lbsstrzalkowo.pl

2. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@lbsstrzalkowo.pl lub numerem telefonu (+48) 63 275 88 00. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

b) realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku – tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy,

c) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – tj. art. 6 ust. 1 lit. f.

5. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, Bank przetwarza w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

7. Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/ w procesach przyszłych rekrutacji, a Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte.

8. Pani/Pana dane osobowe Bank może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dostępu do treści danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.

10. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

11. Jeżeli wyraża Pani/Pan wolę, by CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie z siedzibą w 62-420 Strzałkowo, ul. Kolejowa 2a danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.”